سرور مجازی آلمان

DEVPS-1 2 موجود است

رم 1 گیگ
پردازنده 1 هسته
هارد 30 گیگ
ترافیک مصرفی نامحدود !
پورت 1 گیگابیت
مجازی ساز vmware
دیتاسنتر هتزنر - (آلمان)

DEVPS-2

رم 2 گیگ
پردازنده 2 هسته
هارد 50 گیگ
ترافیک مصرفی نامحدود !
پورت 1 گیگابیت
مجازی ساز vmware
دیتاسنتر هتزنر - (آلمان)

DEVPS-3

رم 3 گیگ
پردازنده 2 هسته
هارد 70 گیگ
ترافیک مصرفی نامحدود !
پورت 1 گیگابیت
مجازی ساز vmware
دیتاسنتر هتزنر - (آلمان)

DEVPS-4

رم 4 گیگ
پردازنده 4 هسته
هارد 90 گیگ
ترافیک مصرفی نامحدود !
پورت 1 گیگابیت
مجازی ساز vmware
دیتاسنتر هتزنر - (آلمان)

DEVPS-5

رم 6 گیگ
پردازنده 4 هسته
هارد 120 گیگ
ترافیک مصرفی نامحدود !
پورت 1 گیگابیت
مجازی ساز vmware
دیتاسنتر هتزنر - (آلمان)

DEVPS-6

رم 8 گیگ
پردازنده 6 هسته
هارد 150 گیگ
ترافیک مصرفی نامحدود !
پورت 1 گیگابیت
مجازی ساز vmware
دیتاسنتر هتزنر - (آلمان)