سرور مجازی SSD NVMe آلمان

DEVPS-1 NVMe

رم 1 گیگ
پردازنده 1 هسته
هارد 25 گیگ NVMe SSD
ترافیک مصرفی نامحدود !
پورت 1 گیگابیت
مجازی ساز vmware
دیتاسنتر هتزنر - (آلمان)

DEVPS-2 NVMe

رم 2 گیگ
پردازنده 2 هسته
هارد 40 گیگ NVMe SSD
ترافیک مصرفی نامحدود !
پورت 1 گیگابیت
مجازی ساز vmware
دیتاسنتر هتزنر - (آلمان)

DEVPS-3 NVMe

رم 3 گیگ
پردازنده 2 هسته
هارد 50 گیگ NVMe SSD
ترافیک مصرفی نامحدود !
پورت 1 گیگابیت
مجازی ساز vmware
دیتاسنتر هتزنر - (آلمان)

DEVPS-4 NVMe

رم 4 گیگ
پردازنده 4 هسته
هارد 60 گیگ NVMe SSD
ترافیک مصرفی نامحدود !
پورت 1 گیگابیت
مجازی ساز vmware
دیتاسنتر هتزنر - (آلمان)

DEVPS-5 NVMe

رم 6 گیگ
پردازنده 4 هسته
هارد 70 گیگ NVMe SSD
ترافیک مصرفی نامحدود !
پورت 1 گیگابیت
مجازی ساز vmware
دیتاسنتر هتزنر - (آلمان)

DEVPS-6 NVMe

رم 8 گیگ
پردازنده 6 هسته
هارد 80 گیگ NVMe SSD
ترافیک مصرفی نامحدود !
پورت 1 گیگابیت
مجازی ساز vmware
دیتاسنتر هتزنر - (آلمان)